Parça parça “Crystallizing Public Opinion”

Parça parça “Crystallizing Public Opinion”

# Mayıs 20, 2018 # Bilim Dünyadan Uncategorized 0

.. the professional concept of public relations has its roots in pirimitive times, though relationship between those who led and their followers, the public, differed from those of today, and the earlier concept was far more limited than the contemporary one.

…profesyonel kavram olarak Halkla İlişkiler kökenini ilkel zamanlardan alır. Buna rağmen liderlik eden ve onun takipçileri, yani halkı arasındaki ilişki çağdaş olan/bugünküne göre çok daha sınırlı olmasıyla ayrışır.

…Leaders ruled by magic, taboos, super-naturalism and force. #..Yet in ancient Sumeria, Babylonia, Syria and Persia in the dawn of civilization even the despotic rulers were aware of their publics. [vi]

Uygarlığın başlangıcında liderler büyü, doğa-üstülükler, tabular ve güçle hükmetti.
Uygarlığı başlatan Sümerler, Babiller, Persliler ve onların despotik kuralları bile, kendi halklarının farkındaydılar.

… Proclaiming the divinity of kings was a step of the first importance in gaining the worshipful obedience of subjects.#In Greece, the individual come to the fore. The wooing of public opinion played a vital part in the activities of leaders.[vi-vii]

Kralların kutsallığını dini törenlerle elde etmesi ilk önemli adımı, bu farkına varmanın bir kanıtıydı.
Antik Yunanda, bireysellik öne çıktı. Halkı ikna etmeye çalışmak liderlerin aktivitelerinde yaşamsal öneme sahip bir parça olarak rol oynadı.

…The Greek word demos, “the people” has given us our word democracy. # #…Sculpture, painting, oratory, became tools in affecting attitudes and actions of the public.[vii]
…Heykel sanatı, resim, hitabet, halkın tutum ve eylemlerini etkileme aracına dönüştü.

In the market place, where assemblies were usually convened, oratory proved itself as the best technique for affecting individuals and public opinion. And, through late Greek and roman times, this continued as the most powerful instrument of political propaganda and agitation.[ix]
Alışveriş yerinde, genellikle cemiyet nerede toplanırsa, hitabet, bireyi ve halkı etkileyen en iyi teknik olarak kanıtlandı. Ve bu geç Yunan ve Roma zamanlarına kadar en güçlü politik propaganda ve ajitasyon aracı olarak devam etti.

The theatre was second only to oratory as an influencey in developing opinions of the Athenian public. The populace was given to conservatism, identifying itself unreservedly with the dramatic events enacted on the stage. Tragedy carried out the traditional legendary sentiments. Comedy, less choked by tradition, produced popular play and satiric portraits of leaders. [ix]
Athina halkı fikirlerinin kurulmasına etki eden ikinci bir hitabet ise tiyatroydu. Topluluk kendine ait tutuculukları, tanımlamaları bütünüyle dramatik olayları sahne önüne koydu. Trajedi geleneksel efsanevi duyguları gösterdi. Komedi, gelenekten daha az etkilendi, pöpüler oyun ve liderlerin alaycı portresi, sahnelendi.

Public opinion was swayed by oral impact, a method still potent as shown in the sue of television, radio and public appearances by candidates for political offices and by the champions of causes.[ix-x]
Halk görüşü konuşma etkisiyle yayıldı, metod hala gücünü amaçların şampiyonları; televizyon, radyo ve siyasi ofislerin toplumsal adaylarıyla gösteriyor.

The theatre and spectacle too became important factors. Later the Romans introduced new techniques of persuasion. By the time of Julius Caesar, pamphlet literature began to occupy a place never held in Greece. Politicians and statesman realized to an unprecedented degree that the writing of history provided a means of swaying public opinion. The importance of news as a tool to shape popular points of view developed in the highly organized and centralized Roman Empire.#[x]
Görülmemiş şeyler ve tiyatro oldukça önemli faktörlerdi. Romalıların yeni bir teknik olarak iknayı tanıtmalarından sonra Julius Sezar zamanıyla, broşür literatüre daha önce Yunanların asla ulaşamadığı bir etkiyle girdi. Politikacılar ve devlet adamları, tarih yazımının sağlanmasıyla yayılan halk görüşü yolunun farkına vardılar. Bir araç olarak haberlerin önemi, toplumun bakış açısını şekillendirmesi, güçlü bir teşkilatlanmayı ve Roma İmparatorluğunun merkzileşmesinin oluşturulmasıydı.

The Latin language shows this Roman understanding of the importance of public opinion. Rumores, vox populi, res publicai, are words that indicate the importance of the public in the decisions made by Roman leaders. The commentaries of Julius Caesar furnish an example of as a tool of public relations. Temples, statues and paintings reflect attempts to build goodwill with the public.[xi-xii]
Latin dili Romalıların halk görüşündeki anlayışını gösterir. Söylentiler, insanların sesi, halkın ilişkileri, bu kelimeler Romalı liderler tarafından alınan kararlarda halkın önemini gösterir. Julius Sezar’ın yerleşen yorumları bir araç olarak halkla ilişkilerin bir örneğidir. Mağbetler, resimler ve heykeller halk ile iyi niyet/ilişki kurmayı yansıtır.

Renaissance leaders paid close attention to the public opinion point of view. Machiavelli spoke of publica vace, the equivalent of the vox populi of Rome. The phrase “vox populi, vox Dei” dates from that time. Shakespeare, a century after Machiavelli was keenly aware of the power of comminity thought, his Henry V talked of that “ opinion that did help me to the crown.”[xv]
Rönesans liderleri halkın bakış açısına yakından ilgi gösterdi. Machiavelli publica vace yani vox populi/insanların sesini konuştu. Deyim olarak«vox populi, vox Dei» insanların sesi, Tanrı’nın sesi bu zamana dayanır. Machiavelli’den bir yy. sonra Sheakspeare, topluluğun düşüncesinin oldukça hevesli olarak farkındaydı, onun V Henry’si şöyle söyler; «bu görüş bana tac/taht için yardım etti.»

By the 17th Century it was widely recognized not only that opinion is important but also that step may be taken to modify it in desired directions. In opposition to the Reformation, the Cruch launched the Counter Reformation. This was accompanied by appeals to opinion which fo the first time were called “propaganda”. This term had been introduced when Pope Gregory X||| (1572-85) established “Society for the Propagation of the Faith”, to seminaries and print catechism and other religious works in foreign country.[xv-xvi]
17.yy’da bu görüşün geniş olarak tanınması sadece atılmış bir adım değil, arzuları doğrudan düzenlemek içinde önemliydi. Reformasyona karşı olan Kilise bir Karşıt-Reform süreci başlattı. Bununla beraber görüşe olan yaklaşımlar ilk kez propaganda olarak görüldü. Bu tanım Papa X|||. Gregory tarafından 1572-85’de dağıtılan «Topluluk için inanç propagandası», seminerler ve hristiyan görüş yayınları ve diğer yabancı ülkelerdeki dini çalışmalar için ortaya kondu.

In 17th Century England, publicity and propaganda tools were used in the struggles for political and religious liberty. John Lilburne, an early pioneer in this movement and leader of the Levellers, used pamphlets as propaganda tools, and in 1648-49 founded The Moderate, one of the earliest periodicals devoted to agitation and string up of public opinion.[xvi-xvii]
17.yy İngilterede, halka mâl etme ve propaganda, politik ve dini özgürlük mücadelesi için bir araç olarak kullanıldı. Levellers hareketinin önde gelenlerinden John Lilburne, broşürleri bir propaganda aracı olarak kullandı ve 1648-49’da The Moderata’yı kurdu. Bu en erken periyotlu ajitasyon ve halk görüşünü geliştirme amaçlı çabalardı.

Until 1696 licenses were required to publish newspaper in England. With the expiration of press was inaugurated which gave even a broader opportunity for the sway of public opinion.#…#[xvii]
1696’ya kadar halk gazeteleri İngiltere’de lisansa bağlıydı. Bunun süresinin sona ermesiyle halk görüşünün yayılması için bir fırsat hatta büyük bir fırsat verildi.

Portrait de la contesse Fouler de Relingue

The French Revolution conducted able propaganda in books, pamphlets and newspaper, and on the stage. Even hairdos and cockades played their part in a planned program of shaping opinion. In 1792 the Revolution developed the first ministry of propaganda, called Bureau d’Esprit. [xviii]
Fransız Devrimi propagandayı kitaplarda, broşürlerde ve gazetelerde, ve sahnede kullanabildi. Hatta saç şekli ve özel giysiler planlı bir program uygulanarak görüşü şekillendirmek için kullanıldı. 1792 Devrimi ilk propaganda bakanlığını Bureau d’Esprit’i ortaya çıkardı.

In the late 18th Century propaganda played a powerful role in this fight for independence. #… The coming of Revolution brought with it the use of many skillful methods to present facts and point of view. Oratory, newspapers, meetings, committees, pamphlets and books and correspondence wooed the colonist’ support for indepence from British rule. [xx]
18.yy’ın sonunda propaganda bağımsızlık savaşları için güçlü bir rol oynadı.
Fransız Devrimi ile gelen, gerçeklerin sunulması ve bakış açısı için kullanışlı metodlar. Hitabet, gazeteler, toplantılar, komiteler, broşürler ve kitaplar ve yazışmalar kolonileri İngiltere’den bağımsızlıklarını elde etmek için destekledi.

During Propaganda Period 1800-65 #Development of new methods of communication and transportation in the United States in the first half of the 19th Century, the telegraph in 1832, the railroads from the Thirties on, and the making of paper from wood for the first time in 1844, had a great effect on opinion-moulding activities. The penny newspaper in 1830 extended the influence of the press and through this, the participation of people in the decisions of Government.[xxi]
Amerika’da 19.yy’ın ilk yarısında yeni iletişim ve ulaşım metodların kurulması, 30 ‘larda demiryolları, telegraf 1832, ve ağaçtan üretilen kağıt ilk kez 1844 yılında, görüşün şekillenmesini büyük ölçüde etkiledi. The penny press yani ucuz gazeteler 30’larda etkinin genişlemesine gazetenin yayılmasıyla, insanları devletin kararlarında daha çok etkili olabildi.

Agitation for and against the War of 1812 demonstrated that propaganda could play an important role in the new country. ##It was during this period that definite, planned techniques in professional public relations practices, and their influence on social, economic and political life, began to be recognized and discussed.[xxii]
Ajitasyon için ve 1812 savaşına karşı propagandanın oynayabileceği önemli rol yeni ülkede gösterildi.
Bu zaman periyodunda kesin, planlı halkla ilişkiler uygulamaları ve onun sosyal, ekonomik ve politik hayata etkileri, tanınmaya ve tartışılmaya başlandı.

According to Eric Goldman, Professor of History at Princeton University, who reported the findings of his research in Two Way Street, the term was first used in 1827 by a Reverend O.P. Hoyt, who stressed the importance of public opinion as a safeguard for the soundness of organizations.[xxii]
Princeton Universitesinden Tarih Proseförü Eric Goldman’ın Two Way Street araştırmasının bulgularıyla, terimin ilk kez kullanımı; 1827 yılında saygıdeğer O. P. Hoyt tarafından organizasyonların güvenliği ve güvenilirliğinde halk görüşünün öneminin vurgulanmasıydı.

The anti-slavery movement, which had become voluble in newspaper and pulpits earlier, raised its voice loudly during the 19th Century in various kind of propaganda against involuntary servitude. The abolitionists formed a national organization of anti-slavery societies, boycotted the products of slave labor, obtained thousands of anti-slavery pamphlets and tracts, brought pressure to bear on Northern legislatures to pass laws antagonistic to slavery, and organized underground railways which helped many slaves to escape. Harriet Beecher Stowe, in Uncle Tom’s Cabin, Fanny Kemble, and other writers, newspaper editors, and preachers, helped to develop a powerful public opinion which later brought about the Emancipation Proclamation and the Thirteenth Amendment to the Constitution.[xxiii]
19.yy’ın geniş çeşitlikteki propagandası istemeden köleleştirmeye karşı yükselen sesi önce gazete, klise kürsüleri ile daha gürültülü hale getirdi. Köleliğin sonlanmasını isteyenlerin ulusal çapta; köle emeğiyle üretilen ürünleri boykotu, binlerce kölelik karşıtı broşür ve el ilanları, Kuzey yasama meclisindeki tutucu kölecilere baskısı, ve yeraltı demiryolları ile binlerce kölenin kaçmasına yardım etmesi. Fenny Kemble, Harriet Beecher Stowe gibi diğer yazarların, gazete editörlerinin, vaizlerin yardımlarıyla kurulan güçlü Halk Görüşü daha sonra Emancipation Proclamation(Başkan Lincol’un köleliği sonladırması) ve Thirteenth Amendment to the Constitution(Civil War sonrası siyahi kölelerin vatandaşlık hakları ile ilgili başka bir sözleşme) ortaya koydu.

During the Civil War both the North and the South used propaganda with great skill. It was inherent even in the semantics of the terminology. The North called the conflict “War of the Rebellion” the South, the “War Between the States.” Both Jefferson Davis and President Lincoln sent emissaries to European capitals in order to win support, each for his side. Lincoln expressed his concept of the vital nature of these activities when he said, “In this and like communities public sentiment is everything. With public sentiment nothing can fail; without it nothing can succeed. .”#Consequently he who mold public sentiment goes deeper than he who accepts or makes decisions.[xxiv]
Civil War sırasında Kuzey ve Güney taraflarının ikiside propagandayı etkin bir biçimde kullandı. Hatta dilin doğal terminolojisinide. Kuzey tarafı anlaşmazlığı «Ayaklanma Savaşı» Güney ise «Eyaletler Arası Savaş» olarak adlandırdı. Jeffersen Davis ve Başkan Lincoln Avrupa şehirlerine destekçi kazanmak amacıyla özel görevli elçiler gönderdi. Lincoln «Bu ve benzeri komiteler içinde halk duygusu her şeydir. Halk duygusu ile hiçbir şey başarısız olamaz; halk duygusu olmadan hiçbir şey başarılı olamaz.» diyerek kendi aktivilerinin yaşamsal doğasını açıkladı. Sonuç olarak o halkının duygularının derinine inen ve halkının kabul ve kararlarını biçimlendiren biri.

Collective behavior, for some reason, did not receive the attention of students until the late 19th Century. LeBon’s La Foule reflected the beginning of social scientists’ concern with the phycology of the crowd. #In 1879, Woodrow Wilson, later to become President of The United States, in an essay on “Cabinet Government in the United States,” made one of the earliest pleas for publicity for political affairs. He urged that congressmen “should legislate as if in the presence of the whole country.” And he contended that “only in such an atmosphere of publicity could representative government flourish.”[xxvi]
19.yy sonuna değin kollektif davranış, bazı nedenlerden, yeterince öğrencilerin dikkatini çekmedi. LeBon’un La Foule’si sosyal bilimcilerin toplum psikolojisi endişelerini yansıtmasının başlangıcı oldu. #1879’da daha sonra Amerikan Başkanı olacak Woodrow Wilson «Cabinet Government in the U.S.» makalesinde halka mâlin en erken dönemli bir ifadesini yaptı. O kongre üyelerini «yasamanın tüm ülke için olması» için ikna etti. Ve şunu ileri sürdü: «halka mâl sadece devletin sağladığı iyi koşullarla sunulabilir.»

The founding of the American Federation of Labor in 1886 and of the National Association of Manufacturers in 1895, clearly drew the line between two areas of sometimes conflicting interest, reflected in the publicity disseminated by industry and labor to this day. #At the close of the 19th Century, publicity had great vogue as a curative for the their evils of monopoly and big business which were then uppermost in the public mind as a result of the growth of the trusts.#The movement gained momentum during the first decade of the 20th Century, when the so-called muckrakers took up the cry.[xxvii]
Amerikan İşçi Federasyonunun 1886’da ve Ulusal Üreticiler Birliğinin 1895’te kurulması, bu iki grup arasında bazen oluşan çıkar çatışmasına, açık düz bir çizgi çekti, bu halka mâlin endüstri ve emeğin bugüne gelen bir yansıması.
19.yy başlarında, halka mâl, en çok halkın zihninde gerçeklerin bir sonucu olarak büyüyen, onların şeytan tekelcilik ve büyük iş dünyasının çokca rağbet gören tedavi edicisi olarak görüldü.
Bu hareket hızını 20.yy’ın ilk on yılına kadar olan zamanda büyüttü. Ta ki daha çok çağrılan tabirle, rezaletleri ortaya çıkanlar ağlamaya başlayana dek.

Rise of a New Profession #Stimulated by the War, interest in the whole opinion field broadened. “Propaganda” became a common term used in household conversations, debated in the popular magazines, mulled over in the periodicals.[xxxiii] #The Depression which followed this period put business into the dog house for a long time. Business’ reputation suffered severely.[xxxix]
Birinci Dünya Savaşıyla birlikte görüşe karşı açığa çıkan ilgi genişledi. ‘Propaganda’ hanehalkı konuşmalarının, popüler toplantıların ortak terimi olarak zamanla enine boyuna değerlendirildi.
Büyük buhranın sonucu olarak iş dünyası uzun bir süre için köpek klübesine girdi. İş dünyasının ünü bir çok açıdan acı çekiyordu.

…Many leaders in and out of business stressed the importance of sound public relations. They took up the cry uttered in 1923 and urged business to modify its attitudes and actions to conform to public demand.[xxxix] ##…The importance of people. This put greater emphasis on business’ need to take the public into consideration as something more than a body of consumer to be exploited by skillful rhetoric. There was a direct relationship between the growth of public relations and the periods of maladjustment in the society.[xxxix-xl]
İş dünyasındaki içerde ve dışardaki bir çok lider halkla ilişkilerin öneminin üzerinde durdular. Daha çok ağladıkları 1923’te iş dünyası eylem ve davranışlarını halkın talepleriyle değiştirmeye ikna oldu.
İnsanların önemi. Bu büyük vurgu işdünyası için halkı anlama ihtiyacı, onun elle tutulabilir bir tüketici, etkili bir retoric ile kandırılabilir bir bedenden daha fazlası olarak ele aldı. Bu büyüyen hakla ilişikiler ve bir süre ölüçelemeyen topluluk arasında kurulan bir direkt ilişkiydi.

Between 1929 and 1941, increased interest in the term public relations and the activity it designated became evident in a growing literature on the subject, more university courses, a wide-spread discussion and examination of public relations technique in trade and professional public relations, and their adoption by industry and social service organizations.[xl]#The encyclopedias started noticing the field in 1933:ie, when The Encyclopedia of the Social Sciences discussed public relations in an article “Propaganda” by Harold Lasswell.[xl-xli]
1929 ve 1941 arasında, terim olarak halkla ilişkiler ve aktivitelerine artan ilgi, onu dizayn etti ve bir konu olarak literatüre çıkardı, açıklık getirmek gerekirse; daha fazla üniversite kursu, geniş yayılma ve profesyonel halkla ilişkiler tekniğinin ticari ve profesyonel açıdan tartışılması ve sınanması endüstiri ve sosyal organizasyonlara uyarlamalarıyla.
Ansiklopediler bu alanın farkına varmaya başladılar. Sosyal Bilimler Ansiklopedisin’de Harold Lasswell tarafından yazılan makele «Propaganda»’da halkla ilişkiler tartışıldı.

.. This period also was marked by the increase in number and importance of public relations departments in large corporations, headed by such men as Paul Garrent of General Motors, Arthur Page of A.T&T., and J. Carlisle MacDonald of U.S. Steel. An index of the value placed on their services by the companies which engaged them is indicated by their salaries. Paul Garrett earned $26,732 with bonus in 1935; Arthur Page $49.500; J. Carlisle MacDonald $25,000; In 1939. Paul Garrett widely circulated his pamphlet on the importance of relations, entitled Industry’s Number One Job.[xliv]
Bu periyotta aynı zamanda büyük şirketlerde yükselen sayılarıyla ve önemiyle halkla ilişkiler departmanlarının başını çekenler General Motor’dan Paul Garrent, A.T&T.’den Arthur Page ve U.S Steel’den J. Carlisle MacDonald’dı. Bir değer dizisi olarak onların özenle yerleşen servisleri şirketleri tarafından onların kazançlarında gösterildi. Paul Garret 1935’te bonuslarla $26,732; Arhur Page $49,500; J.Carlisle MacDonald $25,000 kazandı.
Paul Garret genişçe yayılmış olan broşüründe ilişkilerin öneminini «Endüstrinin Bir Numaralı İşi» olarak başlıklandırdı.

During this period additional indepent public relations counseling firms were born. These interpreted public opinion to management, helped shape managements’ policies and developed in many cases within themselves departments for the creation and placement of new and articles. #In November 1947 a motion picture entitled “Public Relations” in the “March of Time” series was shown throughout the country, but it portrayed a figure for the most part much like that of the old time press agent.[xliv-xlv]
Bu periyotta bağımsız halkla ilişkiler tavsiyleri veren firmalar doğdu. Bunlar halk görüşünü yönetim için yorumladı, yönetimlerin politikaları ve kurumlarını ve kendi içlerindeki bir çok departmanın yerleşmesine ve oluşturulmasına yönelik, yenilik ve makalelerle şekillendirmesine yardım etti.
Kasım 1947’de «March of Time» serisinine ait, «Public Relations» adlı bir film tüm ülkeye yayıldı; ama bu betimlemenin bir çok tarafı eski zamanlara ait basın ajansları gibiydi.

The following year Reginald Clough, in The Encyclopedia Americana, described public relations as “the art of analyzing, influencing and interpreting a person, idea, group or business, so that its behavior will conform to the greatest degree possible with the public good.” this was a good definition…… Fortune formulated a short definition: — “good public relations is good performance —publicly appreciated.”[li]
Devam eden yılllarda Amerikan Ansiklopedisin’de Reginald Clough halkla ilişkileri «Bir insan, görüş, grup veya işi, ve bunların davranışlarınını olabilecek en iyi halk faydası ölçüsünde, etkileme, yorumlama ve analiz etme sanatı.» olarak tanımladı. Bu iyi bir tanımdı…
Fortune förmüle ettiği kısa tanım ise; «iyi halkla ilişkiler, halk tarafından müteşekkir kalınan iyi uygulamalardı.»

previous arrow
next arrow
Slider

 

Java’ya Merhaba
Java Teknolojisi nedir ve neden ihtiyacımız olsun? Java bir programlama dili ve bilgi işlem ortamı olarak ilk olarak Sun Microsytem Read more.
PR VS AD? Reklam nedir, ne değildir?
   Shakira, Darth Vader’ı alt etti; Pop yıldızın Activia sponsorlu müzik videosu tüm zamanların en çok paylaşılan reklamına dönüşmesi: bit.ly/1ogx9UW Read more.
Venüste Neden Yaşam Yoktur
     Venüs adını eski roma tanrıçasından alır, eski yunandaysa afrodit aşk ve güzellik tanrıçası, venüsün bir diğer adı ise Read more.
Glade, gtk+ ?
GLADE Glade Nedir? Gtk Builder? Gtk Builder İşlevleri? ÖRNEKLER Glade Nedir? Glade, Gnome Masaüstü ortamına ,GTK+ araçkiti için hızlı ve Read more.
Adım adım “python” ile altyazı editörü
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # vim: ts=4:sw=4 class srt_editor(): def __init__(self,dosya, sure,durum=False): # kullanıcıdan gelen ana değişkenler Read more.
Parça parça “Crystallizing Public Opinion”
.. the professional concept of public relations has its roots in pirimitive times, though relationship between those who led and Read more.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir